Shoe shop, Yoyogi-Uehara, Tokyo .

Shoe shop, Yoyogi-Uehara, Tokyo .